Sportistu konsultēšanas apraksts

Sportistu konsultēšana ir process, kurā sportisti saņem profesionālu atbalstu un padomu, lai attīstītu svarīgas mentālās īpašības un sasniegtu savu maksimālo potenciālu. Konsultācijas ietver individuālu tikšanos, kurā tiek apspriesti sportista mērķi, izaicinājumi un jautājumi. Konsultāciju laikā tiek attīstītas un uzlabotas svarīgas mentālās prasmes, piemēram, koncentrācija, motivācija, vizualizācijas spējas, pašpārliecība un spēju kontrolēt uztraukumu.

Jau vairākus gadus, kopš konsultēju sportistus izmantoju 3 konsultāciju principu, kuru laikā sportistam tiek mācītas galvenās sporta psiholoģiskās sagatavotības atziņas un metodes, kā arī izstrādāts individuāls pirms starta sagatavotības profils. Šīs zināšanas sportisti var izmantot ikdienas treniņos, sacensībās un ikvienā ikdienas situācijā, lai uzlabotu mentālo pašsajūtu un sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus sacensībās.

Individuālas konsultācijas ilgums ir 50 minūtes - 60

Individuālas tikšanās notiek "SportaDarbnīcas" konsultāciju vietā Mārupē

Pirmā konsultācija

Pirmā konsultācija ir ļoti nozīmīgs solis, lai iepazītos ar sportistu, saprastu viņa mērķus sportā, novērtētu sportista uztraukuma līmeni un tā cēloņus, kā arī sniegtu pirmos ieteikumus.

Otrā konsultācija

Otrā konsultācija ir kā svarīgs atskaites punkts, lai novērtētu sportista progresu, attīstītu pašpārliecību un vizualizācijas spējas, kā arī iegūtu atgriezenisko saiti par izmaiņām sportista uztverē.

person sitting in a chair in front of a man
person sitting in a chair in front of a man
man using MacBook
man using MacBook
person using laptop
person using laptop
Trešā konsultācija

Trešās konsultācijas laikā tiek pārbaudītas sportista koncentrācijas spējas, un novērtēts progress. Balstoties uz iepriekšējo konsultāciju datiem, tiek sniegtas rekomendācijas pirms starta mentālās sistēmas izveidei.

Turpmākie soļi

Pirmo 3 konsultāciju mērķis ir izvērtēt sportistu, nodrošināt to ar galvenajām zināšanām un metodēm, kuras var palīdzēt treniņu un sacensību procesā, kā arī ikdienas uztraukuma mazināšanai.

empty concrete stairs with metal handrail
empty concrete stairs with metal handrail
black and silver laptop computer on brown wooden table
black and silver laptop computer on brown wooden table
Attālinātas konsultācijas

Ir iespējams konsultācijas veikt arī attālināti, izmantojot dažādas platformas (Zoom, FaceTime, Skype). Tas ļauj sportistiem iekļaut konsultāciju procesu un saziņu visērtākajā laikā un vietā.

pair of orange adidas cleats on gray surface
pair of orange adidas cleats on gray surface
Ieteikumi konsultēšanas procesam

Es uzskatu, ka katram sportistam, kurš vēlas sasniegt augstus rezultātus un piepildīt savus mērķus sportā ir jabūt informētam un apmācītam par galvenajām psiholoģiskajām metodēm, kuras pielietot treniņos, sacensību situācijās, kā arī ikdienā.

Vairāku gadu laikā, kopš veicu sportistu individuālo konsultēšanu esmu novērojis, ka 3 tikšanās reizes, visbiežāk, ir pietiekošo ilgs laiks, lai izvērtētu sportistu, apmācītu par galveno sporta psiholoģisko metožu pielietojumu un sniegtu individuālas rekomendācijas, kuras ir balstītas uz sportista individuālo spēju izvērtējumu.

Bieži vien pēc 3 konsultāciju reizēm ir novērojami būtiski uzlabojumi sportista mentālās pašsajūtas un starta gatavības jautājumos un turpmākā sportista konsultēšana ir nepieciešama kad sportistam ir sakrājušies jauni jautājumi vai situācijas, kuras nepieciešams izrunāt.